event image event image

Windykacja należności z tytułu usługi dystrybucyjnej

Program szkolenia

10:00-11:15

Szkolenie – część 1

 
 1. Rozpoczęcie.
 2. Prawo energetyczne –ustawa określająca prawa i obowiązki przedsiębiorstwa energetycznego i odbiorcy.
 3. Najważniejsze pojęcia: odbiorca, konsument, odbiorca wrażliwy.
 4. Warunki wstrzymania dostarczania energii elektrycznej.
 5. Ocena wiarygodności dłużnika.
 6. Formy prawnych zabezpieczeń wierzytelności: kaucja, depozyt, gwarancja bankowa, poręczenie, hipoteka, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, weksel in blanco, cesja na zabezpieczenie, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art.777.
 7. Windykacja przedsądowa, w tym telefoniczna: sposób prowadzenia rozmowy z klientem, aktywne słuchanie, asertywność.

11:15-11:30

Przerwa

11:30-12:30

Szkolenie – część 2

 
 1. Przygotowywanie porozumienia z dłużnikiem.
 2. Pojęcia prawa cywilnego m.in.: potrącenie, zarachowanie, przedawnienie, uznanie długu.
 3. Windykacja w razie śmierci dłużnika; odpowiedzialność innych osób w przypadkach szczególnych w tym w obszarze nielegalnego pobierania energii elektrycznej.
 4. Praktyczna wiedza dotycząca windykacji należności ze szczególnym uwzględnieniem windykacji sądowej.
 5. Windykacja komornicza, najważniejsze informacje.
 6. Sesja pytań i odpowiedzi.
 7. Podsumowanie i zakończenie.
12:30 Zakończenie szkolenia